Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Гост статия: Кога е най-добре да плащат дължимия данък физическите лица?

Гост статия: Кога е най-добре да плащат дължимия данък физическите лица?

Calendar - Tax Day Circled

Автор: Явор Русинов. Той е бил пазарен анализатор на регулатора на небанковите структури (първият началник на отдел ”Пазарни анализи” в КФН). И последния надзирател на фондовата борса (последния директор на дирекция „Надзор” на „БФБ-София” АД, преди закриването на дирекцията). В момента се занимава с преподавателска дейност в НБУ.

Кога е най-добре да плащат дължимия данък физическите лица?

(размишления върху годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 година)

С настоящите размишления подлагам под съмнение теорията, че плащането на данък от всички физическите лица е по-изгодно, ако се плати до 10.02.2011 г., когато се получава отстъпка от данъка.

Математически сметки показват, че самоосигуряващите се лица, които следва след подаване на данъчна декларация да плащат и данък и осигуровки (Това е най-важното условие за настоящия казус) за получени от тях възнаграждения през 2010 г. не са сред „привилегированите” данъкоплатци и за тях е неизгодно да се възползват от облагата указана в чл. 53, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Лица, който биха могли да попаднат сред „непривилигированите” данъкоплатци са: лицата упражняващи свободна професия; занаятчийска дейност; еднолични търговци; собственици на ЕООД; съдружници в търговски дружества; физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества; регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, получили доходи от продажбата на произведени и преработени продукти от земеделската им дейност, както и работещи без трудови правоотношения (граждански договори).

Ето няколко опростени примера:

ПРИМЕР I: Ако лицето Х е реализирало приходи от дейност, като експерт към Съдебната власт или Прокуратурата в размер на 50 000 лв. за цялата 2010 г. по граждански договори. Полагаемите му се нормативно признати разходи са в размер 12 500 лв. (25%). Дължимите осигуровки са в размер на 9 000 лв. Дължимия данък – 2 850 лв.  Лицето Х не е плащало вноски за осигуровки през годината. След 01.01.2011 г. лицето има задължение към държавата в общ размер на 11 850 лв. (2 850 +9 000). Лицето трябва да вземе решение дали да плати на държавата в срока по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ (до 10.02.2011 г.) или в срока по чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ (30 април 2011 г.).

Двата варианта:

1. Плащане в срока по чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ. Приемаме крайна дата за плащане 29.04.2011 г. В началото на 2011 г. се прави срочен депозит за 3 месеца за сумата от 11 850 лв. В момента са актуални оферти на банки за нива от 7,19 % годишна лихва. В края на месец март 2011 г. се получава главницата по депозита и лихвата към него в размер на 213 лв. Получената сума 12 063 лв. (11 850 лв.+ 213 лв.) се депозира отново на безсрочен депозит, към настоящия момент има друга банка различна от първата, която дава 5% годишна лихва по безсрочните си депозити. На 29 април парите се теглят заедно с начислената лихва в общ размер – 12 113,26 лв. Превеждат се на републиканския бюджет дължимите 11 850 лв. и резултата е печалба от лихви в размер 263,27 лв. Печалбата от лихви е необлагаема.

2. Плащане в срока по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ (10.02.2011 г.).В началото на 2011 г. може 11 850 лв. да се депозират на безсрочен депозит, към настоящия момент има банка, която дава 5% годишна лихва по безсрочните си депозити. Т.е. в края на месеца ще разполагаме с главницата и лихви в общ размер на 11 898,78 лв. (11 850 лв. + 48,78). Прави се плащането към републиканския бюджет в размер на 11 707,50 лв. {[9 000-осигуровки] +[2 707,50 данък (2850 -5% )]}. Използва се правото на данъчно облекчение в размер на 5%. Спестени данъци и лихви обща сума – 191,28 лв.

Разликата от 72 лв. е 0,14% от приходите. Възможно е размерът и да не е достатъчно стимулиращ за осъществяване на изброените действия, но пък е достатъчно доказателство, че някой данъчни стимули не са стимулиращи за всички. НО ако лицето Х беше използвал друг вариант за инвестиране на средствата за този четиримесечен период?! Ако е рискова натура и използва капиталовите пазари за реализиране на по-голяма доходност. То тогава вероятно ще може да реализира и доста по-значителен доход от парите.

ПРИМЕР II: Ако лицето Х е реализирало приходи от дейност, като експерт към Съдебната власт или Прокуратурата в размер на 50 000 лв. за цялата 2010 г. по граждански договори. Полагаемите му се нормативно признати разходи са в размер 12 500 лв. (25%). Дължимите осигуровки са в размер на 9 000 лв. Дължимия данък – 2 850 лв.  И лицето Х е осигурявано на трудов договор към трети работодател за сума по малка от осигурителния максимум – за целите на примера осигурено на 240 лв. – 12*240=2 880 лв. След 01.01.2011 г. лицето има задължение към държавата в общ размер на 8 970 лв. (2 850 +6 120). Лицето трябва да вземе решение дали да плати на държавата в срока по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ (до 10.02.2011 г.) или в срока по чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ (30 април 2011 г.).

Двата варианта:

1. Плащане в срока по чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ. Приемаме крайна дата за плащане 29.04.2011 г. В началото на 2011 г. се прави срочен депозит за 3 месеца за сумата от 8 970 лв. В момента са актуални оферти на банки за нива от 7,19 % годишна лихва. В края на месец март 2011 г. се получава главницата по депозита и лихвата към него в размер на 161,24 лв. Получената сума 9 130,64 лв. (8 970+161,24) се депозира отново на безсрочен депозит, към настоящия момент има друга банка различна от първата, която дава 5% годишна лихва по безсрочните си депозити. На 29 април парите се теглят заедно с начислената лихва в общ размер – 9 169,21 лв. Превеждат се на републиканския бюджет дължимите 8 970 лв. и резултата е печалба от лихви в размер 199,28 лв. Печалбата от лихви е необлагаема.

2. Плащане в срока по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ (10.02.2011 г.).В началото на 2011 г. може 8 970 лв. да се депозират на безсрочен депозит, към настоящия момент има банка, която дава 5% годишна лихва по безсрочните си депозити. Т.е. в края на месеца ще разполагаме с главницата и лихви в общ размер на 9006,78 лв. (8 970 + 36,78). Прави се плащането към републиканския бюджет в размер на 8 827,50 лв. {[6 120-осигуровки] +[2 707,50 данък (2850 -5% )]}. Използва се правото на данъчно облекчение в размер на 5%. Спестени данъци и лихви обща сума – 179,28 лв.

Разликата в абсолютна стойност не е голяма (или зависи от аршина, с който мерим), но съществува като такава и трябва да я отбележим. Тук сме близо до своеобразна Break-even point.

А отговора на въпроса кога е най-добре да плащат дължимия данък физическите лица смятам се избистри от изложеното до момента. Задължително за всеки конкретен случай трябва да се извършва опростеното изчисляване, а не да се предоверяваме на старите догми.

Print Friendly