Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Стейкхолдър мениджмънт във висшето образование, науката и иновациите, Христиан Даскалов

Стейкхолдър мениджмънт във висшето образование, науката и иновациите, Христиан Даскалов

Stakeholder ManagementВ изданието, първо по рода си за българския книжен пазар, посветено на партньорството между заинтересованите страни от публичния, частния, граждански и академичен сектор, са анализирани някои от най-значимите начинания в сферата на образованието и науката. Сред тях се нарежда създаването на финансовия инструмент за интегрирани инвестиции Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Стратегията за интелигентна специализация на научните изследвания и иновациите в България.

Представен е и иновационният проект за развитие на връзките между бизнеса и висшето образование „Софийско бизнес училище“, чрез който е демонстрирано приложението на най-новите международни стандарти за управление на отношенията със заинтересованите страни в реална проектна среда (съгласно PMBOK® 5th Edition).

Анализът на разгледаните казуси е поднесен по начин, позволяващ на всеки читател – студент или учен, специалист от публичния или частен сектор, граждански активист, да приложи резултатите и натрупаното знание при работата си по проекти и програми в сферата на висшето образование, науката и иновациите.

Изданието може да се ползва и като наръчник за упражняването на ефективен стейкхолдър мениджмънт в други области на корпоративното и публично управление.

Автор на книгата „Стейкхолдър мениджмънт във висшето образование, науката и иновациите“ е Христиан Даскалов – носител на наградата за принос в развитието на студентските политики от националния конкурс „Студент на годината 2014“.

Print Friendly