Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Устав

Устав

на Брейн Уъркшоп Институт от 07.02.2015г.

Р А З Д Е Л I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1.

/1/ „Брейн Уъркшоп Институт” е независимо доброволно сдружение – юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

/2/ Наименованието на сдружението е „Брейн Уъркшоп Институт”, на английски – Brain Workshop Institute.

/3/ Настоящият Устав е основополагащ документ на „Брейн Уъркшоп Институт“, който урежда неговата дейност, принципи, задачи, цели и средства за постигането им, както правата, задълженията и отговорността на членовете му и на органите за управление, при осъществяването на дейността им, в изпълнение на разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Член 2.

/1/ Сдружението осъществява дейност в частна полза и е учредено за неопределен срок.

/2/ Институтът е юридическо лице със седалище в гр. София и адрес на управление кв. Дървеница, бул. Климент Охридски, бл.9, ет. 2, П.К. 1754 .

Р А З Д Е Л II

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Член 3.

/1/ Сдружението си поставя и се ръководи от следните основни цели:

1. Повишаване на инвестиционната, финансова, политическа, икономическа и юридическа култура в България;

2. Подкрепа и насърчаване на предприемаческия дух и инициативността в страната;

3.    Обогатяване и разпространяване на познанията и добрите практики в областта на бизнеса и корпоративното управление, както и съдействие за тяхното активно приложение в по-широк кръг предприемачески дейности;

4.   Повишаване качеството на управленските методи, ефективността и развитието на персонала, придобиване и развитие на организационна култура, задълбочени познания по лидерство, продажби и самомотивация;

5.  Популяризиране и развитие на идеите и постиженията на свободната пазарна икономика и гражданското общество и утвърждаване на демократичните устои и ценности;

6. Изработване на стратегии за подобряване и надграждане на икономическата и финансовата култура в България;

7.    Насърчаване и промотиране на дебати по обществено значими теми и проблеми от политико-икономическия живот на страната;

8. Пoпуляризиране и повишаване качеството на българския туристически продукт;

9.    Създаване на условия за устойчиво развитие на туризма;

10.  Взаимно развитие и обогатяване на познанията на всички категории членове на „Брейн Уъркшоп Институт“ и външни лица в сферите на дейност на Сдружението;

11.  Подпомагане на държавни институции и на неправителствени и бизнес организации в процеса на реализирането на техните цели;
12.  Насърчава регионалното сътрудничество на Балканите в сферите на дейност на Сдружението.

Член 4.

За постигане на своите цели Сдружението използва следните средства:

1. Осъществява контакти с други сдружения, различни обществени организации и фондации у нас и в чужбина в търсене на добри практики и реализиране на съвместни проекти в сферите на дейност на Сдружението;

2. Подготвя и изпълнява проекти и програми, съответстващи на целите на Сдружението;

3. Организира и провежда обучения, семинари, конференции и други събития и инициативи;

4. Организира обществени прояви, информационни мероприятия, кръгли маси, форуми и дискусии;

5. Участва в местни и чуждестранни организации и учредяване на съюзи, федерации, асоциации и съвместни организации с дружества, физически, юридически лица и сдружения от страната и чужбина с близки интереси и предмет на дейност,

6. Публикува материали, сборници, анализи и доклади, свързани с предмета на дейност на Сдружението;

7. Предоставя експертно съдействие на международни и национални институции и организации при подготовката на политики, стратегии, планове за действие и законопроекти в области, свързани с обхвата на дейност и целите на Сдружението;

8. Използва новите информационни технологии за разпространение на идеите за лична инициативност и предприемаческа активност и за постигане на заложените в този Устав цели;

9. Организира събития, конференции, симпозиуми, дискусии и семинари, срещи на специалисти и кръгли маси в страната и чужбина, стажантски програми,бизнес форуми, дебати, уъркшопове, кариерни програми и професионални мрежи, състезания за студенти, ученици и млади предприемачи

10. Създава общество на дебатите;

11. Разработва електронен туристически справочник;

12. Изгражда система от връзки със своите членове за провокиране на интереса и задълбочаване на знанията и компетенциите в различни области на политико-икономически живот;

13. Извършва на други дейности, свързани с целите на Сдружението, които не са забранени от закона.

Член 5.

При изпълнение на своите задачи „Брейн Уъркшоп Институт” взаимодейства с компетентните държавни органи и организации.

Член 6.

Сдружението сътрудничи с териториални и международни сдружения.

Член 7.

Сдружението може да открива клонове, както и да се сдружава с чуждестранни и местни лица във връзка с целите и задачите си.

Член 8.

Средствата на сдружението могат да бъдат използвани само за целите, предвидени в устава. Членовете, напускащи Сдружението не могат да имат претенции по отношение на имуществото на Сдружението.

Р А З Д Е Л III

Д Е Й Н О С Т

Член 9.

Предмет на дейност на Сдружението е: Повишаване на инвестиционната, финансова, политическа, икономическата и юридическата култура в България, подкрепа и насърчаване на предприемаческия дух и инициативността в страната, запознаване, разпространяване и обогатяване на обществените познания, свързани с аспекти от основните дейности на „Брейн Уъркшоп Институт“, съдействие за популяризирането, развитието и въвеждането на идеите и постиженията на свободната пазарна икономика, гражданското общество, демократичните устои, както и всеобщ достъп до форми на предприемаческа дейност, насърчаване и промотиране на дебати по обществено значими теми и проблеми от политико-икономическия живот на страната, повишаване качеството на управленските методи, ефективността и развитието на персонала, както и /придобиване/развитие на организационна култура, задълбочени познания по лидерство, продажби и самомотивация;

Член 10.

При изпълнение на своите цели и задачи Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с целите и дейността му:

1. Разработва и подпомага разработването и издаването на периодични и непериодични издания, доклади, изследвания, експертизи, анализи, бюлетини, наръчници, очерци, коментари и др. в сферите на дейност на „Брейн Уъркшоп Институт“;

2. По поръчка осигурява чуждестранни икономически, корпоративни и други анализи;

3. Дава препоръки за усвояване на иновативни практики с цел засилване конкурентоспособността на бизнес средата в страната и чужбина;

4. Осъществява съвместна партньорска дейност с държавни институции, неправителствени организации, браншови асоциации и физически и юридически лица;

5. Организира:
– събития, конференции, симпозиуми, дискусии и семинари, срещи на специалисти и кръгли маси в страната и чужбина;
– обучения и стажантски програми;
– състезания за студенти, ученици и млади предприемачи;
– разработване и разпространение на електронен туристически справочник;

6. Предоставя консултации и експертиза в областта на дейност на Сдружението.

7. Всякакви други стопански дейности, които не са забранени от закона и които биха могли да бъдат определени като свързани с основния предмет на дейност на Сдружението и подпомагат постигането на целите му.

Член 11.

Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основната дейност, предвиден в настоящия Устав и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението.

Член 12.

Извършването на стопанската дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

Р А З Д Е Л IV

ЧЛЕНОВЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ЧЛЕНСТВО

Член 13.

Членуването в „Брейн Уъркшоп Институт“ е доброволно.

Член 14.

/1/ Членовете на Сдружението са Преки, Редовни, Асоциирани и Почетни. Учредителите на сдружението са преки членове по право.

/2/ Преки членове на „Брейн Уъркшоп Институт“ могат да бъдат български и чуждестранни дееспособни физически лица;

/3/ Редовни членове на Сдружението могат да бъдат български и чуждестранни дееспособни физически лица;

/4/ Асоциирани членове на Сдружението могат да бъдат:

1. Български и чуждестранни физически и юридически лица, извършващи стопанска дейност, регистрирани по съответния ред;

2. Фондации и сдружения, регистрирани по съответния ред и подпомагащи стопанската дейност;

3. Физически лица, които сътрудничат на Сдружението, подпомагат и популяризират неговата дейност;

/5/ Почетни членове на Сдружението могат да бъдат физически лица от страната и чужбина – изтъкнати дейци с особени заслуги за постигане на целите и задачите на „Брейн Уъркшоп Институт“.

/6/ Не могат да бъдат членове на Сдружението държавни органи, политически партии, синдикати и религиозни организации.

Член 15.

/1/ Преки членове на Сдружението са всички първоначални съучредители, както и всички редовни членове, които са приети за преки членове според реда на ал.3 на настоящия член.

/2/ Редовни членове на Сдружението се приемат въз основа на писмена молба до Събранието на редовните членове. Молбата за членство трябва да съдържа данни по лична карта, местожителството, както и да декларират писмено, че приемат Устава и имат желание да съдействат за постигане целите на Сдружението. На първото си редовно заседание след подаването на заявлението Събранието на редовните членове взема решение относно приемане или отказ, без да е длъжен да дава мотиви за отказа. Решенията на Събранието на редовните членове имат действие незабавно след подписването на протокола от заседанието от председателя на Събранието на редовните членове.

/3/ Редовните членове могат да се приемат за преки членове на „Брейн Уъркшоп Институт“ въз основа на подадена от тях писмена молба до Общото събрание на преките членове или по предложение от страна на член на ОС на преките членове, при условие, че са имали качеството на редовен член не по-малко от 18 календарни месеца преди подаване на молбата. На първото си редовно заседание след подаването на заявлението Общото събрание взема решение относно приемане или отказ, без да е необходимо да дава мотиви за отказа.

/4/ Асоциирани членове на „Брейн Уъркшоп Институт“ се приемат по предложение на всеки пряк, редовен или асоцииран член или въз основа на писмена молба на кандидата, с решение на Общото събрание на преките членове.

/5/ Почетните членове на „Брейн Уъркшоп Институт“ се приемат по предложение на всеки пряк, редовен или асоцииран член с решение на Общото събрание на преките членове и при дадено писмено съгласие на предложения за почетен член.

/6/ Отказът на Общото събрание на преките членове, както и отказът на Събранието на редовните членове, да удовлетвори молбата за членство не подлежат на обжалване.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Член 16.

/1/ Преките членове на „Брейн Уъркшоп Институт“ имат следните права:

1. Да участват лично, или чрез представител в Общото събрание на преките членове с право на един глас;

2. Да участват лично или чрез представител в Събранието на редовните членове с право на един глас;

3. Да бъдат избирани в Управителния съвет на „Брейн Уъркшоп Институт“;

4. Да предлагат и избират редовни членове;

5. Да предлагат и избират асоциирани членове;

6. Да предлагат и избират почетни членове.

/2/ Редовните членове на „Брейн Уъркшоп Институт“ имат следните права:

1. При покана от страна на член на Общото събрание на преките членове да участват лично, или чрез представител в Общото събрание на преките членове с право на съвещателен глас;

2. Да участват лично или чрез представител в Събранието на редовните членове с право на един глас;

3. Да предлагат и да избират новите редовни членове;

4. Да предлагат членове на УС.

/3/ Асоциираните членове на „Брейн Уъркшоп Институт“ имат следните права:

1. Да участват лично или чрез представител в Събранието на редовните членове с право на съвещателен глас;

2. Да си сътрудничат в дейността си с представители на „Брейн Уъркшоп Институт”, доколкото дейността им не противоречи на целите на Сдружението.

/4/ Почетните членове на „Брейн Уъркшоп Институт“ имат следните права:

1. Да участват лично или чрез представител в Събранието на редовните членове с право на съвещателен глас;

2. При покана от страна на пряк член да взимат участие във всички дености на „Брейн Уъркшоп Институт”.

/5/ Всички категории Членове на „Брейн Уъркшоп Институт“ имат и правата:

1. Да ползват с предимство, безплатно или с намаление услуги от дейността на „Брейн Уъркшоп Институт“ и/или неговото имущество;

2. Да участват в мероприятия на Сдружението;

3. Да получават информация за дейността на Сдружението;

4. Да участват в обсъждания, когато се разглеждат въпроси, засягащи интересите им;

5. Да посочват при необходимост членуването си в Сдружението в свои документи.

Член 17.

/1/ Всеки член на „Брейн Уъркшоп Институт” е длъжен:

1. Да спазва разпоредбите на ЗЮЛНЦ и на настоящия Устав;

2. Да съдейства за осъществяване целите и задачите на „Брейн Уъркшоп Институт”;

3. Да спомага в рамките на своите възможности да осъществяват целите и задачите на Сдружението, както и за привличане на асоциирани членове с финансови възможности за подпомагане дейността на сдружението.

/2/ Преките членове на „Брейн Уъркшоп Институт” заплащат встъпителен и годишен членски внос, чийто размер и начин на плащане се определят с решение на Общото събрание.

/3/ Решението по предходната алинея се взема на първото заседание на Общото събрание, след вписване на сдружението в съдебния регистър.

/4/ Размерът на членския внос и начинът на плащане може да се променя ежегодно с решение на Общото събрание на преките членове с необходимото мнозинство 2/3 от присъстващите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Член 18.

/1/ Членството на преките членове се прекратява:

1. С едномесечно писмено предизвестие на члена;

2. При смърт или поставяне под пълно запрещение на физическото лице -пряк член;

3. С решение на ОС при изключване – при системни и груби нарушения на членствените задължения и вътрешните актове на „Брейн Уъркшоп Институт”;

4. С решение на ОС при отпадане – при системно неучастие в дейността на „Брейн Уъркшоп Институт“.

/2/ При прекратяване по т. 1 или 3 от предходната алинея, Общото събрание на преките членове може да възобнови членството по молба на лицето.

/3/ Изключване на преки членове от сдружението е допустимо само по основателни и важни причини. Такива причини са:

1. Действия, които са в противоречие с идеалната цел на Сдружението;

2. Действия, които са в нарушение на устава на Сдружението;

3. Други действия, които накърняват доброто име в обществото.

/4/ Решението за изключване не може да се обжалва.

Член 19.

/1/ Членството на редовните членове се прекратява:

1. С едномесечно писмено предизвестие на члена;

2. С решение на Събранието при отпадане – при системно неучастие в дейността на „Брейн Уъркшоп Институт“;

3. При смърт или поставяне под пълно запрещение на физическото лице -редовен член;

4. С решение на Събранието на редовните членове за изключване – при системни и груби нарушения на членствените задължения.

/2/ При прекратяване по т. 1, 2 или 4 от предходната алинея, Събранието на редовните членове може да възобнови членството по молба на лицето.

/3/ Изключване на редовни членове от Сдружението е допустимо само по основателни и важни причини. Такива причини са:

1. Действия, които са в противоречие с идеалната цел на Сдружението;

2. Действия, които са в нарушение на устава на Сдружението;

3. Други действия, които накърняват доброто име в обществото.

/4/ Решението за изключване не може да се обжалва.

/5/ Членството на асоциираните и почетните членове се прекратява при:

1. Чрез заявление от страна на асоциирания/почетния член, в което не е необходимо да се посочват мотиви;

2. С решение на ОС за изключване – при поведение на асоциирания/почетния член, което системно и грубо не съответства на целите и задачите на ”Брейн Уъркшоп Институт”, или други действия, които накърняват доброто име на ”Брейн Уъркшоп Институт”в обществото.

РА З Д Е Л V

У П Р А В Л Е Н И Е. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 20.

Органи на управление на „Брейн Уъркшоп Институт“ са Общото събрание и Управителният съвет.
ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 21.

В Общото събрание участват всички преки членове лично, или чрез представител.

Член 22.

/1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по искане най-малко на една трета от преките членовете. В последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок трябва да отправи писмено покана за свикване на общото събрание.

/2/ Общото събрание се свиква чрез покана, която се изпраща лично, на минимум два официално посочени адреса за кореспонденция най-малко две седмици преди насрочения ден. Поканата трябва да съдържа данни за мястото, датата, времето и дневния ред на събранието, както по чия инициатива то се свиква.

/3/ Общото събрание е редовно, ако присъстват 2/3 от преките членовете.

/4/ При липса на кворум събранието се отлага. Ново събрание се свиква по общия ред в 7- дневен срок.

/5/ Дневният ред на заседанието на Общото събрание се определя от Управителния съвет. Предложения за включване на нови точки в дневния ред могат да бъдат разглеждани, ако на заседанието присъстват всички членове и никой от тях няма възражения срещу това.

/6/ Заседанията на Общото събрание се ръководят от председателя на Управителния съвет или от член на Управителния съвет, или от член на Сдружението, утвърден от Управителния съвет. Лицето, което ръководи заседанието, определя измежду преките членове един, който да води протокола от заседанието.

/7/ От заседанията се изготвя протокол, който следва да съдържа данни относно:
– място и дата на заседанието;
– брой на присъствалите членове;
– дневен ред;
– основна част от направените разисквания;
– взети решения.

Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя на Управителния съвет и протоколиста и се подпечатва с печата на Сдружението. Протоколите се съхраняват от председателя на Управителния съвет.

Член 23.

/1/ Общото събрание на преките членове:

1. Изменя и допълва устава на „Брейн Уъркшоп Институт“;

2. Приема други вътрешни актове;

3. Избира и освобождава членовете на Управителен съвет за срок от две години;

4. Избира председател на Управителния съвет;

5. Приема и изключва членовете на Общото събрание;

6. Одобрява основните насоките на дейността на „Брейн Уъркшоп Институт“;

7. Приема бюджета на „Брейн Уъркшоп Институт“;

8. Отменя решения на Управителния съвет и Съвета на редовните членове на „Брейн Уъркшоп Институт“, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

9. Взема решения за преобразуване и прекратяване на „Брейн Уъркшоп Институт“, както и за начина на разпределение на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите;

10. Взима решения за разпореждане с имущество на Сдружението на стойност над 5000 лева;

11. Извършва ликвидация на Сдружението или определя лице за тази дейност;

12. Взема решения за откриване и закриване на клонове и определя техния управител;

13. Общото събрание взема решение по своя инициатива по всички въпроси, поставени в неговата компетентност от закона или Устава на сдружението.

/2/ Решенията на Общото събрание се взимат с явно гласуване с мнозинство 2/3 от присъстващите.

/3/ Едно лице може да представлява не повече от 1 член на Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

/4/ За участието си в Общото събрание преките членове на получават възнаграждение.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 24.

/1/ Управителният съвет се състои от трима члена – един председател и двама заместник-председатели. Членове на Управителния съвет се избират измежду преките членове на „Брейн Уъркшоп Институт” за срок от 2 (две) години. Членовете могат да бъдат свободно преизбирани.

/2/ Управителният съвет се свиква най-малко два пъти годишно от председателя по негово решение, по решение на Общото събрание или по искане на една трета от членовете на Общото събрание на преките членове. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

/3/ Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от заседанието.

Член 25.

/1/ Управителният съвет:

1. Определя адреса на Сдружението;

2. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

3. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

4. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и на Събранието на редовните членове;

5. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;

6. Изпълнява и други функции, предоставени му от Общото събрание;

7. Свиква и подготвя заседанията на Общото събрание;

8. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;

9. Решава всички текущи задачи, доколкото не са от компетентност на Общото събрание или на Събранието на редовните членове;

/2/ Решенията на Управителния съвет се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство, а решенията по т. 5 и т. 8 на предходната алинея се вземат с мнозинство от всички членове.

/3/ За участието си в Управителния съвет членовете му не получават възнаграждение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Член 26.

/1/ Управителният съвет избира измежду своите членове един председател и двама заместник-председатели. Председателят и заместник-председателите се избират с обикновено мнозинство за срок от 2 (две) години.

/2/ Председателят на Управителния съвет:

1. Организира и координира цялостната дейност на Сдружението в съответствие с този Устав и решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

2. Ръководи заседанията на УС;

3. Взема други решения с оглед предоставените му от ОС и УС правомощия;

4. Представлява Сдружението пред държавните и общински органи, обществени организации и пред други физически и юридически лица.

/3/ Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и извършват онова, което той им възложи, при спазване на Устава на „Брейн Уъркшоп Институт” и законодателството на Република България.

СЪБРАНИЕ НА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Член 27.

/1/ Съставът на Събранието на редовните членове е формиран от преките членове и редовните членове, респективно техните представители.

/2/ Заседанията на Събранието на редовните членове са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от заседанието.

Член 28.

/1/ Събранието на редовните членове се провежда минимум веднъж на 3 (три) месеца. Събранието се свиква от председателя на Управителния съвет или по писмено искане на поне 1/3 от членовете му. В последния случай председателят на Управителния съвет в двуседмичен срок трябва да отправи писмено съобщение за свикване на Събранието.

/2/ Събранието се свиква чрез съобщение, което се изпраща на официално посочен имейл адрес на всеки от преките и редовните членове, както и чрез обявление на сайта на „Брейн Уъркшоп Институт” най-малко две седмици преди насрочения ден. Съобщението трябва да съдържа данни за мястото, датата, времето и дневния ред на събранието, както по чия инициатива то се свиква.

/3/ Събранието на редовните членове е редовно, ако присъстват повече от половината от членовете му.

/4/ При липса на кворум Събранието се отлага. Ново събрание се свиква по общия ред в 7- дневен срок.

/5/ Заседанията на Събранието на редовните членове се ръководят от председателя на Управителния съвет или от член на Управителния съвет, или от член на Сдружението, утвърден от Управителния съвет. Лицето, което ръководи заседанието, определя измежду членовете един, който да води протокола от заседанието.

/6/ За заседанията се изготвя протокол, който следва да съдържа данните по чл.22, ал.7 от настоящия Устав. Протоколът от Събранието на редовните членове се подписва от председателя на Управителния съвет и протоколчика и се подпечатва с печата на Сдружението. Протоколите се съхраняват от председателя на Управителния съвет.

Член 29.

/1/ Събранието на редовните членове:

1. Предлага ред за организиране и извършване на дейността на Сдружението;

2. Предлага и приема планове и програми за дейността на Сдружението, които трябва да съответстват на общите насоки за дейността, приети от Общото събрание на преките членове;

3. Изпълнява и други функции, предоставени му от Общото събрание;

4. Приема и изключва членове на Събранието на редовните членове;

/2/ Решенията на Събранието на редовните членове се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство.

/3/ За участието си в Събранието на редовните членове членовете му не получават възнаграждение.

Р А З Д Е Л VI

И М У Щ Е С Т В О

Член 30.

Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими и движими вещи, права на интелектуална собственост, ценни книги, други права и задължения.

Член 31.

/1/ Издръжката на Сдружението се осигурява от:

1. Фонд „Собствен капитал”;

2. Външно финансиране – Спонсорство;

3. Външно финансиране по международни проекти;

4. Дарения и други;

/2/ Приходите на Сдружението от допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната й дейност се използват за постигане на определените в този устав цели.

/3/ Чуждестранни и местни лица могат да правят дарения и завещания в полза на Сдружението, които се приемат от УС. Когато с дарението или завещанието се учредява специализиран фонд, награда или се финансира целева програма, дарителят или завещателят могат да определят наименованието им.

Член 32.

Финансовата дейност на Сдружението се извършва в съответствие с годишния бюджет.

Член 33.

/1/ Към „Брейн Уъркшоп Институт“ могат да се образуват целеви фондове в лева и валута за финансиране на отделни прояви и програми. Средствата за тези фондове се събират от заинтересованите членове.

/2/ Източниците за финансиране на прояви и дейности, възложени от държавни органи на „Брейн Уъркшоп Институт“, се определят от тях.

Член 34.

Сдружението отговаря за поетите задължения с имуществото си. То не отговаря за задълженията на своите членове и на дружествата, в които има участия. За задълженията на „Брейн Уъркшоп Институт“ членовете отговарят до размера на участието им във Фонд „Собствен капитал”. Членовете не отговарят лично за задълженията на Сдружението.

Р А З Д Е Л VII

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 35.

/1/ Сдружението може да прекрати дейността си по решение на ОС или с решение на Съда по седалище на дружеството в случаите на чл.13,ал.1 т.3 от ЗЮЛНЦ.

/2/ При прекратяването Общото събрание, или определеното от него лице, извършват ликвидация по реда на Търговския закон.

/3/ Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се разпределя с решение на Общото събрание.

Р А З Д Е Л VIII

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36.

/1/ „Брейн Уъркшоп Институт” има официален печат, съставен от фигура и надпис. Печатът се поставя върху документите, с които се поемат имуществени задължения, върху издаваните удостоверения и други документи и върху кореспонденцията.

/2/ Емблемата на Сдружението е изпълнена в бял и син цвят:

Logo_BW_1

Член 37. Всички въпроси, неуредени в настоящия устав, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Този Устав е приет от Общото събрание, състояло се на 19.11.2012 год. в град София.

Учредители: Подпис:
1. Владимир Христов Сиркаров
2. Кузман Илиев Илиев
3. Мартин Илиев Илиев
4. Йоанна Йорданова Георгиева
5. Явор Емилов Качаров
6. Теодора Даринова Трифонова
7. Евелина Михайлова Проданова
8. Георги Христов Мишков
9. Александър Любомиров Терзийски