Brain Workshop Institute цели раждането на място за дебати, коментари, анализи в много близки и в същото време много различни области.

Обучение на тема “Decision Making”

Обучение на тема “Decision Making”

На 11-ти юли, екипът на Brain Workshop Institute проведе обучение пред членове от младежката организация YEN Bulgaria/Hewlett-Packard. Темата бе “Decision Making” и бе представена от нашите колеги Христиан Даскалов, Явор Алексиев, Владимир Сиркаров, Кузман Илиев. Христиан представи стейкхолдър анализa като инструмент за подпомагане вземането на ефективни решения в корпоративното и проектно управление. Съгласно стейкхолдър теорията, стейкхолдърът е всяка личност, група или организация, която претендира за организационно внимание, ресурси или дял в крайния продукт, или бива повлияна от продукта.

Скорошен анализ, обхващащ 400 стратегически решения от световната корпоративна практика, показва че половината от тях са претърпели провал именно поради факта, че не са били взети предвид интереса и информацията, които ключовите заинтересовани страни (стейкхолдъри) притежават. Eто защо уменията за тяхното идентифициране, класифициране и управление са от особено значение за успеха при вземането на правилните решения.

Явор Алексиев разглежда стратегическото планиране като основен инструмент на мениджмънта – ползите от него, особеностите при съставянето на стратегия и потенциалните заплахи пред нейното осъществяване. Като ключов фактор бе обособен методологическия инструментариум за оценка на напредъка по поставените дългосрочни и средносрочни цели. Той засегна още практични занимания и упражнения, както и представяне на някои от основните методи за съставяне и оценка на различни елементи от стратегическите планове – SMART, PEST, SWOT и TOWS, GE Framework и други.

Панелът на Владимир Сиркаров бе озаглавен „Как да вземем инвестиционно решение – психология на човешкото действие“. В него той разгледа общоприложими принципи в процеса на взимане на решения. Владо акцентира върху субективната природа на индивидуалните решения и влиянието на емоцията във взимането на инвестиционни решения. Сравнителният анализ между рационалната логика и емоционалността в контекста на времето, като фактор при взимането на решения генерира интересна и поляризирана дискусия.

Кузман Илиев представи връзката между икономическата наука и процеса на вземане на решение, засягайки фактора оскъдност и матрицата „средства-цели“. Специално внимание бе отделено на процеса на работа с информация и анализа й, както и на фактора емоционална интелигентност. Засегнати бяха факторите, които влияят на процеса на вземане на решение на макроикономическо, политическо и бизнес ниво. След реални примери за онагледяване на процесите, Кузман завърши с бизнес игра, в която освен конкретни цели имаше и доста смях и настроение.

Благодарим на аудиторията за активното участие и се надяваме скоро отново да стоим пред толкова интелигентни млади хора

Print Friendly